Blog
6.5.2022

Raportowanie finansowe w Business Intelligence

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Działy finansowe są zalane terabajtami danych, które napływają z różnego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych czy faktur. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dobra informacja – w końcu dane to informacje. Trzeba jednak pamiętać, że surowe dane nie mają jeszcze wartości. Należy je ujednolicić, zestawić i wyciągnąć wnioski. Jak więc lepiej wykorzystywać dane? Dzięki raportowaniu finansowym.

Rola Business Intelligence w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Aby w wartościowy sposób korzystać z danych, trzeba umieć wyciągać z nich wnioski, które będą wpływać na decyzje biznesowe. Jeśli chcesz zwiększyć zyski firmy, wybierz i wdróż odpowiednie dla Twojej organizacji narzędzia Business Intelligence (BI). Dzięki temu artykułowi dowiesz się, jaką rolę odgrywa BI w analizie i wizualizacji sprawozdań finansowych.

Narzędzia Business Intelligence to praktyki i konkretne technologie, które są stosowane w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania wartości z części lub całości posiadanych informacji. Mówiąc najprościej, wszystko sprowadza się do przekształcenia danych w zrozumiałe informacje. Dzięki temu możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dzieje się to za pomocą wizualizacji sprawozdania finansowego, raportowania finansów, analiz predykcyjnych i innych funkcji BI.

Oprogramowanie BI stanowi tło dla analityki finansowej i pomaga odpowiedzieć na pytania „dlaczego” w oparciu o prawdziwe i aktualne informacje. Dzięki temu dyrektorzy finansowi mogą tworzyć raporty finansowe, a co za tym idzie, śledzić historyczną, aktualną i prognozowaną sytuację firmy.

Narzędzia Business Intelligence do raportowania finansowego

Dla CFO istotne jest zapewnienie cash flow. Działania te wymagają ogólnej sprawności organizacyjnej. Narzędzia BI umożliwiają stałą komunikację systemu między użytkownikami informacji transakcyjnych, ujednolicenie udostępnianie danych i automatyczne raportowanie finansowe, a to wszystko poprzez przejrzyste dashboardy KPI z korelacjami metryk.

kpi dashboard

Inną zaletą narzędzi BI są możliwości zarządzania wydajnością. Dane, które masz w swoim systemie, mogą zidentyfikować każdy punkt wydajności biznesowej na każdym poziomie w jednym wyniku, w tym:

·      procedury operacyjne;

·      produktywność zespołów;

·      wzorce zarządzania klientami;

·      wydajność technologii.

Pozwala to na przejrzystą kontrolę kondycji organizacji i przedstawia skuteczność każdej procedury operacyjnej.

Raporty finansowe - dane dostępne od ręki w czasie rzeczywistym

Potencjał technologii BI to nadrzędna zasada: Data on Demand, która zapewnia dostęp od ręki do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz zobaczyć, gdzie faktycznie znajduje się firma, zidentyfikować czynniki napędzające wartość i rozwój, a następnie monitorować finansowe/niefinansowe KPI pod ich kątem. Dobrze przygotowane raportowanie finansowe sprawi, że analiza i wizualizacja sprawozdań finansowych w czasie rzeczywistym jest szybka i adekwatna do sytuacji. Pozwala na analizę korelacji między inwestycjami a rentownością w wielu wymiarach organizacji (produkty, klienci, usługi, kanały) w celu dalszej strategii wyceny lub optymalizacji wzrostu.

Bezpłatny dashboard dla Twojej firmy

Chcesz zobaczyć, jak wyglądałby dashboard na Twoich danych? Wypełnij formularz a my w 48 godzin przygotujemy dla Ciebie darmowy dashboard dostosowany do konkretnych celów biznesowych.

Jak usprawnić realizacje celów analizy finansowej?

Analiza sprawozdań finansowych może służyć kilku różnym celom. Przede wszystkim jest to sposób na nadzorowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zwiększenie świadomości, na jakim etapie się ono znajduje. Ocena kondycji finansowej umożliwia podejmowanie istotnych decyzji o przyszłości poszczególnych inwestycji oraz projektów. Jest też podstawą do oceny realizowanych planów.

W celu całościowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystasz z wielu źródeł informacji. W przypadku analizy finansowej przedsiębiorstwa, podstawowe dane dostępne są przede wszystkim w raporcie finansowym: bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. W praktyce potrzebne są także informacje dodatkowe. Szczególnie przydatne bywają raporty z poszczególnych działów. Warto w pełni korzystać z zestawienia informacji dotyczących:

·      inwestycji;

·      materiałów;

·      wartości niematerialnych;

·      wartości prawnych prawnych.

Uzupełnieniem mogą być jednostkowe raporty dotyczące konkretnych zdarzeń w firmie. Dzięki wykorzystaniu dużej ilości źródeł możliwe jest dokładniejsze zobrazowanie tego, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności struktury budżetów poszczególnych działów oraz osiągania założonych wcześniej wyników finansowych.

Narzędzia BI (takie jak Alteryx) łączą dane z wielu źródeł w jeden płynny przepływ, który można modyfikować, a analiza sprawozdań finansowych staje się o wiele prostsza i szybsza.

Jak wykonać sprawozdanie finansowe z użyciem narzędzi BI?

Wizualne przedstawienie danych za pomocą takich narzędzi jak Tableau, Power BI łączy estetykę i znajomość statystyki i zwiększa wartość, jaką analityka może potencjalnie wnieść do sprawozdań biznesowych.

Badania dowodzą, że 65% osób to wzrokowcy. Wizualizowane informacje są więc znacznie lepiej percepowane. Wizualna reprezentacja Twoich liczb przypomina raportowanie KPI, poziomy ryzyka, trendy danych transakcyjnych, przepływy finansowe, śledzenie zysków i wydatków poprzez łączenie danych na temat usług, co prowadzi do podejmowania decyzji opartych na faktach.

Poniżej przedstawiamy przykłady interpretacji sprawozdań finansowych w postaci dashboardów.

Wielowymiarowa analiza finansowa – duża ilość danych w jednym miejscu

Duża ilość danych i informacji jest niezwykle trudna do jednoznacznej oceny. Na szczęście systemy Business Intelligence pozwalają dziś efektywnie prowadzić wielowymiarową analizę i interpretację sprawozdań finansowych. Na podstawie skomplikowanych algorytmów wraz z wykorzystaniem wielu metod statystycznych, możliwe jest wykonanie wyczerpującej analizy prowadzonej dzięki tworzeniu raportu finansowego.

Pozwala ona najpełniej opisać działanie przedsiębiorstwa pod kątem finansowym oraz osiągane wyniki. Automatycznie wyliczane wskaźniki ułatwiają szybką ocenę wszystkich aspektów raportu finansowego. Na podstawie tak opracowanych wyników, dużo łatwiej jest podjąć kluczowe i ważne decyzje odnośnie do całego przedsiębiorstwa. Z pewnością szybko docenisz wygodę płynącą z tak dokładnych, a jednocześnie szybkich analiz automatycznych jak na poniższym interaktywnym dashboardzie.

wielowymiarowe wyniki finansowe

Bilans a analiza finansowa

poszczególnych składników majątku (aktywów) oraz struktura zadłużenia (pasywa i kapitał własny). Ten dokument można przeglądać na dwa podstawowe sposoby.

  • Analiza pionowa w raporcie finansowym służy do określenia struktury majątku firmy. Łatwo określisz, jaka część aktywów jest łatwo zbywalna (zapasy, gotówka, papiery wartościowe, aktywa obrotowe), a jaka nie ma fizycznego odzwierciedlenia (wartości niematerialne i prawne, jak marka, patenty itd.). Ich analiza pozwala określić wskaźnik zadłużenia oraz płynność finansową, czyli ile środków pieniężnych jest do dyspozycji
  • Analiza pozioma w raporcie finansowym pozwala określić zmianę poszczególnych składników w czasie. Jest to bardzo ważne do oceny rozwoju przedsiębiorstwa w przeszłości.

Na poniższym dashboardzie widzimy w jednym miejscu wpływy i należności oraz dostępny kapitał. Możemy szybko analizować poszczególne elementy zadłużenia i aktualne aktywa.

bilans dashboard

Rachunek zysków i strat a analiza finansowa

Wyniki finansowe przedsiębiorstwa to nie tylko bilans, ale także zyski oraz płynność. Jednak wiele osób interesuje się przede wszystkim rachunkiem zysków i strat (inaczej wynik finansowy), ponieważ przekazuje on informacje o zysku, jaki zanotowało przedsiębiorstwo w swojej branży.

Doświadczony dyrektor finansowy jednak zdaje sobie sprawę, jak wiele istotnych szczegółów w takim raporcie nie jest ujmowanych. Nadal jest to jednak podstawowy dokument do oceny skuteczności działań firmy. Na jego podstawie analiza pozwala określić istotne wskaźniki.

Rachunek przepływów pieniężnych a analiza finansowa

Dla działu finansowego mniej ważny jest zysk spółki, a dużo ważniejszy stan konta w banku. Przepływy pieniężne dotyczą faktycznych transakcji i ułatwiają ocenę zmian w kapitale, jakim przedsiębiorstwo faktycznie dysponuje. Dlatego też w wielu przypadkach te informacje są na pierwszym miejscu.

cashflow dashboard

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie innych źródeł

Wspomniane powyżej źródła informacji dotyczą całego przedsiębiorstwa, przez co są ogólne i dostarczają tylko podstawowych, ramowych informacji. W celu analizy funkcjonowania poszczególnych działów firmy potrzebna jest analiza także innych dokumentów.

Analiza finansowa na bieżąco

Bardzo ważna jest też analiza bieżąca, która pozwala reagować od razu po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości w porównaniu do założonego modelu. Wspomniana analiza finansowa w czasie rzeczywistym, możliwa jest przy odpowiednim zastosowaniu narzędzi. Jeżeli zastanawiasz się jakie narzędzia zastosować, by w sposób automatyczny pozyskiwać aktualne dane z różnorodnych źródeł, możesz umówić się na bezpłatną konsultację.

Jak sprawnie przeprowadzać analizę finansową przedsiębiorstwa w BI?

Podejmowanie decyzji nie jest procesem odosobnionym. Nawet najlepsze w swojej klasie rozwiązania BI są bezużyteczne, jeśli nie są stosowane na każdym poziomie organizacji. To, co z pewnością mogą zrobić odpowiednie narzędzia BI, to zdobycie niezbędnych informacji, a następnie wsparcie strategii.

Podejmowanie decyzji nie jest procesem odosobnionym. Nawet najlepsze w swojej klasie rozwiązania BI są bezużyteczne, jeśli nie są stosowane na każdym poziomie organizacji. To, co z pewnością mogą zrobić odpowiednie narzędzia BI, to zdobycie niezbędnych informacji, a następnie wsparcie strategii wizualizacją sprawozdania finansowego.

Dzięki skonsolidowanym narzędziom analitycznym BI, które są połączone z metodami analizy finansowej, analitycy usług finansowych i analitycy danych mogą korzystać z danych i powiązanych zasobów w celu uzyskania wglądu biznesowego w czasie rzeczywistym. Warto rozważyć rozwiązania chmurowe, ETL i ELT. Synergia między nimi pozwala na żywą wizualną reprezentację danych, aktualizowanie odpowiednich zestawów danych, stosowanie analiz preskryptywnych i predykcyjnych oraz raportowanie finansowe informacji historycznych i bieżących.

,
No items found.