Blog
27.8.2019

Parametry w Tableau – praktyczne wprowadzenie

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Mateusz Różański

Czym są parametry w Tableau?

Parametry to szczególnie użyteczna funkcjonalność, dzięki której użytkownik końcowy przejmuje większą kontrolę nad sposobem prezentowania i analizowania danych na pulpitach Tableau. Dzięki nim użytkownik realnie może więcej i jego interakcja z pulpitem jest jeszcze lepsza. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, bo możliwości zastosowania parametrów są bardzo szerokie. Dobra, co to właściwie są te parametry w Tableau?

Pobierz webinar o parametrach w Tableau!

Parametry w Tableau – definicja

Parametr to zmienna, którą użytkownik pulpitu modyfikuje, wprowadza ręcznie lub wybiera z listy w celu przeniesienia wartości parametru do kalkulacji, filtra, setu. Zmienna może mieć różny typ danych taki sam, jak podstawowe typy danych używanych w Tableau tj.:

 • Integer – liczba całkowita
 • Float – liczba dziesiętna
 • Date
 • Date&time
 • String – tekst
 • Boolean – wartość prawda / fałsz

Żeby definicję sprowadzić na bardziej praktyczny grunt, weźmy przykład parametru, który przedstawia wartość kursu PLN/$ używanego w celu przeprowadzenia symulacji wpływu kursu waluty na koszty obsługi zadłużenia. Tworząc parametr definiujemy jego wartość domyślną. Później możemy wprowadzać ręcznie wartości w ramach typu danych i innych ograniczeń, które możemy zdefiniować (np. zakres wartości z przedziału). W ten sposób możemy kalkulować wartości różnych scenariuszy i warianty what-if.

W tym artykule skupimy się na praktycznych sposobach wykorzystania parametrów w celu zwiększenia zakresu interakcji użytkownika z dashboardem.

5 najczęściej stosowanych zastosowań parametrów

 1. Filtr Top N
 2. Dynamiczne pola (podmiana pól na wizualizacji)
 3. Podmiana wizualizacji
 4. Sortowanie
 5. Control chart – parametr w linii referencyjnej

Źródło danych : Do przygotowania przykładów została wykorzystany plik Sample Superstore.

Filtr Top N

Budujemy ranking klientów według wartości sprzedaży, ale typowy przypadek zakłada, że chcemy dać użytkownikowi możliwość określenia liczebności naszych najlepszych klientów.

Filtr Top N w tableau

W tym celu musimy otworzyć filtr powiązany z parametrem. Tworzymy filtr z pola Customer Name przenosząc je do panelu Filters.

Filtr powiązany z parametrem w tableau

W zakładce General ustawiamy Use All.

Zakładka General w Tableau

Przechodzimy do zakładki Top, tutaj w polu gdzie znajduje się wartość 10 rozwijamy listę i wybieramy opcje Create a New Parameter.

Otworzy się nowe okno, gdzie od razu możemy utworzyć nowy parametr i przypisać go do tego pola.

Zakładka ‘Top’ w Tableau
Zmiana ustawienia parametrów w Tableau

Możemy zmienić ustawienia parametrów i zatwierdzamy OK.

Filtr został utworzony, możemy sterować liczebnością klientów.

Sterowanie liczebnością klientów w Tableau

Domyślnie sterowanie jest za pomocą slidera, ale możemy je zmienić na Type In. Sposób pracy z plikiem będzie różny w zależności od typu danych parametru.

Sterowanie za pomocą slidera w Tableau

A teraz zobaczmy Top 15 w podkategorii produktowej Tables przeciągając pole Sub-Category do panelu Filters i wybierając wartość Tables.

filtry

Co się okazuje, w tej podkategorii jest tylko 6 klientów. Wiemy, że na pewno jest ich więcej.

Dlaczego tak się dzieje?

Context filters

Pamiętaj, że jeśli na widoku masz mniej elementów niż oczekiwane po podaniu wartości parametru, może to być spowodowane niewłaściwą kolejnością wykonywania działań przez filtry. W przypadku zastosowania filtrów Top N mają one wyższy priorytet niż filtry pochodzące z wymiarów (dimensions) czyli Tableau zwróciło najpierw Top 15 globalnie a potem pokazało produkt Tables z tych wybranych 15 klientów.

Aby filtr z wymiaru miał uzyskać większy priorytet, należy przekształcić go na filtr kontekstowy (context filter), wtedy przekazujemy Tableau informację, że najpierw filtruj Tables a potem wyciągnij z nich Top 15.

Context filters w Tableau

W rezultacie da to zupełnie inny wynik. Filtr kontekstowy oznaczony jest na szaro.

Filtr kontekstowy w Tableau

Dynamiczne pola – podmiana pól na wizualizacji

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie parametru do podmiany pól na wizualizacji.

Możemy wtedy sterować wymiarami, miarami czy ziarnistością danych. Kiedy takie rozwiązanie będzie szczególnie praktyczne? Wtedy, kiedy mamy ograniczoną przestrzeń na wizualizacji, ale okazjonalnie chcemy zerknąć na inny układ danych zachowując ten sam typ wykresu.

Krok 1

Tworzymy dwa nowe parametry do sterowania wymiarami i miarami.

Parametr: Wybierz poziom szczegółowości / type: String / Values: Segment; Category; Region

Podmiana pól na wizualizacji w Tableau

Parametr: Wybierz miarę / type: String / Values: Sales; Profit

Parametry w Tableau

Krok 2

Tworzymy dwa pola kalkulowane, które wykorzystają oba parametry. Pierwsze do sterowania poziomem szczegółowości o nazwie Poziom szczegółowości.

CASE [Wybierz poziom szczegółowości]    

WHEN 'Segment' THEN [Segment]    

WHEN 'Category' THEN [Category]    

WHEN 'Region' THEN [Region]

END

Drugie pole do sterowania wyświetlaną miarą o nazwie Miara.

CASE [Wybierz miarę]    

WHEN 'Sales' THEN [Sales]    

WHEN 'Profit' THEN [Profit]

END

Krok 3

Wyświetlamy oba parametry oraz budujemy wizualizację pokazującą skumulowaną wartość pola Miara po miesiącach z uwzględnieniem pola Poziom szczegółowości na kolorze.

Pole parametru Wybierz miarę możemy przenieść do wierszy i obrócić etykietę, aby lepiej opisać oś.

parametry w tableau

W ten sposób możemy sterować wykresem pokazując aż 6 kombinacji wymiarów i miar.

Podmiana wizualizacji

Techniką szczególnie praktyczną i dającą nam spore możliwości operowania wieloma typami wizualizacji przy zachowaniu jednego układu na dashboardzie jest podmiana wizualizacji z użyciem parametru.

Krok 1

Musimy mieć przynajmniej dwie wizualizacje. Możemy skorzystać z wcześniej utworzonego wykresu liniowego oraz dodatkowo utworzymy wykres słupkowy skumulowany pokazujący udział poszczególnych cech z pola Poziom szczegółowości.

Podmiana wizualizacji w Tableau

Krok 2

Tworzymy parametr o nazwie Wybierz typ wykresu, który będzie zawierał odwołanie do obu typów wykresów.

parametry w tableau

Krok 3

Tworzę pusty dashboard. W dashboardzie odkładam kontener typu vertical (1), a w nim oba arkusze.

Odkładanie kontenera typu vertical w dashboardzie w Tableau

Efekt powinien wyglądać jak poniżej.

Dashboard w Tableau

Krok 4

Tworzę pole kalkulowane o nazwie Filtr: Typ wykres i przenoszę je do Filters dla arkusza Wykres liniowy.

IIF([Wybierz typ wykresu]=1,'Liniowy','Skumulowany')

Zaznaczam checkbox Liniowy.

Wyświetlmy teraz parametr Wybierz typ wykresu i zmieńmy wartość na Skumulowany. Wykres liniowy powinien zniknąć.

Parametr Wybierz typ wykresu w Tableau

Przechodzimy do arkusza Wykres skumulowany i powtarzamy operację pamiętając, że w filtrze musi być wybrany drugi wariant tj. Skumulowany.

Wyświetlamy nowy parametr Wybierz wykres.

Nowy parametr Wybierz wykres w Tableau

Ukrywamy tytuły arkuszy i sprawdzamy czy podmiana działa.

Ważne! Aby wykresy wypełniały cały obszar, muszą znajdować się w tym samym kontenerze.

Sortowanie

Dzięki połączeniu dwóch parametrów możemy sortować nasze wykresy w dowolnych kierunkach w odniesieniu do dowolnej miary.

Domyślne sortowanie w Tableau odbywa się poprzez kliknięcie osi, nagłówka tabeli lub ikony sortowania po wcześniejszym zaznaczeniu pola. W naszym przykładzie przeniesiemy sterowanie sortowanie na parametr, co ma zastosowanie w bardziej skomplikowanych przypadkach.

Krok 1

Tworzymy highlight table. Aby nadać miarom indywidualne palety kolorów, trzeba przenieść pole Measure Values na kolor, kliknąć prawym przyciskiem na pigułkę i wybrać Use Separate Legends.

Highlight table w Tableau
Sortowanie w Tableau

Krok 2

Tworzymy parametr Sortuj według, który zawiera wszystkie miary.

Parametr Sortuj według w tableau

Tworzymy parametr Kierunek sortowania, który pozwoli sortować, alfabetycznie, rosnąco lub malejąco.

Parametr Kierunek sortowania w Tableau

Krok 3

Tworzymy pole kalkulowane o nazwie Miara do sortowania, które zwróci wartość miary po wybraniu wartość parametru.

CASE [Sortuj według]

WHEN 'Avg.Price' THEN [Kierunek sortowania]*[Avg.Unit Price]

WHEN 'Sales' THEN [Kierunek sortowania]*SUM([Sales])

WHEN 'Profit Ratio' THEN [Kierunek sortowania]*[Profit Ratio]

WHEN 'Profit' THEN [Kierunek sortowania]*SUM([Profit])

END

Krok 4

Odkładamy do wierszy pole Miara do sortowania jako pole Discrete pomiędzy Category a Sub-Category.

Wiersze pole Miara do sortowania w Tableau

Ukrywamy pole klikając prawym klawiszem na polu Miara do sortowania i odznaczamy Show Header.

Operując parametrami mamy pełną możliwość sortowania.

Operowanie parametrami w Tableau

Control chart – parametr w linii referencyjnej i formatowaniu

Control chart stosujemy, gdy chcemy zwrócić uwagę na elementy odstające od przyjętego przedziału tolerancji. Często jest spotykany w literaturze poświęconej Lean Manufacturing.

Do tego zastosowania możemy wykorzystać parametry po to, by użytkownik mógł ustalać poziomy brzegowe dla określonych zmiennych. W naszym przykładzie posłużymy się miarą Profit Ratio. Zakładamy, że firma stosuje określoną politykę cenową, która nie przewiduje sprzedaży poniżej określonego poziomu marży. W ten sposób możemy szybko zauważyć czy wyfiltrować te produkty, które były sprzedawane poniżej ustalonego poziomu marży.

Krok 1

Budujemy wizualizację pokazującą Profit Ratio po miesiącach z wykorzystaniem techniki Dual Axis łącząc kropki linią.

Control chart – parametr w linii referencyjnej i formatowaniu

parametry w tableau
parametry w tableau

Krok 2

Tworzymy parametr Minimum Profit Ratio.

Możemy od razu ustawić jego wartość na 20.

Ustawienie Minimum Profit Ratio w Tableau

Ważne, żeby parametr miał ustawiony Display format w następujący sposób. Pozwoli to nam wprowadzać liczby całkowite wyświetlane jako procent.

Ustawienie Display format w Tableau

Krok 3

Tworzymy pole kalkulowane Próg rentowności.

Musimy sprowadzić nasz próg wyrażony liczbą całkowitą do liczby dziesiętnej.

MIN([Minimum Profit Ratio])/100

Krok 4

Teraz chcemy pokazać linię referencyjną dla miary Profit Ratio. Generalna zasada wymaga, aby miary, które chcemy użyć dla linii referencyjnej muszą być przywołane, na widoku tj. w wierszach, kolumnach lub panelu Marks.

Przeciągamy pole kalkulowane do panelu Marks. Przechodzimy do zakładki Analytics i przeciągamy Reference Line na wykres tylko dla miary Profit Ratio

Zakładka Analytics w Tableau

Linię możemy dowolnie sformatować.

Formatowanie linii w Tableau

Krok 5

Oznaczymy punkty na wykresie, które nie spełniają kryterium.

W tym celu tworzymy pole kalkulowane Profit Ratio > Próg rentowności.

Profit Ratio > Próg rentowności

Pole kalkulowane przenosimy na kolor dla warstwy wykresu typu circle.

Pole kalkulowane a kolor dla warstwy wykresu typu circle w Tableau

Przypisujemy kolory dla wartości TRUE/FALSE.

W ten sposób uzyskujemy prosty control chart.

Control chart w Tableau

Linie referencyjne możemy też użyć na innych typach wykresów np. wykresie punktowym (Scatter plot) wycinając liniami kwadranty na obu osiach X i Y.

Scatter plot w Tableau

Plik z wynikiem końcowym przedstawionych przykładów oczywiście na naszym profilu Tableau Public.

*Dostosuj ustawienia i zaakceptuj funkcjonalne pliki cookies, aby wyświetlić interaktywny dashboard w Tableau. Alternatywnie, kliknij link, aby przejść do Tableau Public.

Parametry w Tableau – podsumowanie

Możliwości wykorzystania parametrów są bardzo szerokie. To było zaledwie kilka podstawowych i najczęściej używanych przykładów. We wpisach w naszej bezpłatnej Bazie Wiedzy Tableau przybliżamy Wam inne możliwości w tym Parameter Actions.

Bezpłatny dashboard dla Twojej firmy

Chcesz zobaczyć, jak wyglądałby dashboard na Twoich danych? Wypełnij formularz a my w 48 godzin przygotujemy dla Ciebie darmowy dashboard dostosowany do konkretnych celów biznesowych.

,
No items found.