Blog
17.12.2020

Kokpity menedżerskie

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Kokpity menedżerskie pozwalają na efektywne podejmowanie decyzji zarządczych menedżerom. W dzisiejszym środowisku biznesowym kadra kierownicza spotyka się z coraz to większą ilością danych. Zarządzanie i wydobywanie rzeczywistej wartości ze wszystkich tych danych jest kluczowym wyzwaniem stojącym przed dzisiejszymi organizacjami. Poszukując sposobu na uproszczenie analizy i dystrybucji danych, organizacje mają do dyspozycji narzędzia Business Intelligence BI. Właśnie w narzędziach BI tworzone są i udostępniane kokpity menedżerskie.

Kokpity menedżerskie to kluczowe raporty z punktu widzenia zarządzania organizacją czy jej częścią. Są to raporty pokazujące w przejrzysty oraz elegancki sposób najważniejsze wskaźniki oraz ich zmiany, odniesienie do planów, budżetów czy poprzednich okresów raportowych. Wdrożone w odpowiedni sposób mogą być w pełni zautomatyzowane i dostarczane do kluczowych osób w wybranej formie.

W jaki sposób wspieramy raportowanie?

Potrzeba informacji oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane ciągle wzrasta, a jak widzimy przy współpracy z naszymi Klientami, wdrażanie kokpitów menedżerskich jest przełomem w podejściu do raportowania. Dzięki raportom, dowiadujemy się o kluczowych wskaźnikach i sposobach ich wyliczania oraz o osobach z nich korzystających. Na ich podstawie i w połączeniu z naszym doświadczeniem możemy zaproponować zestaw kokpitów, które spełnią potrzeby każdego menedżera. Obserwujemy, że firmy, które czerpały informacje zarządcze oraz raportowały główne wskaźniki za pomocą kokpitów menedżerskich, zmieniały kulturę pracy z danymi i dochodziły do coraz bardziej pogłębionych analiz.

Widzimy, że ilość danych, szczególnie w takich firmach jak produkcyjne, logistyczne, e-commerce połączona z nieefektywnością analizy i raportowania utrudnia trafne decyzje. Dlatego wdrażamy nowoczesne i adekwatne do założonych celów wizualizacje oparte o technologie BI. Dzięki nim podejmiesz szybkie i przełomowe decyzje oraz efektywnie wykorzystasz dane i czas. Specjalizujemy się w obszarach controlling, marketing, sprzedaż, HR.

Kokpity menedżerskie – wisienka na torcie Business Intelligence

Business Intelligence (BI) obejmuje dostarczanie i integrację odpowiednich i przydatnych informacji biznesowych w organizacji. Głównym zastosowaniem analizy biznesowej jest pomoc jednostkom biznesowym, menedżerom, kadrze kierowniczej i innym pracownikom operacyjnym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji popartych dokładnymi danymi. Koncepcja BI umożliwia kadrze menedżerskiej dostrzec nowe możliwości biznesowe, obniżyć koszty lub zidentyfikować nieefektywne procesy, które wymagają przebudowy. Korzyści płynące z analizy biznesowej i właściwego wykorzystania analizy danych mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności organizacji w danym sektorze działalności.

BI wykorzystuje oprogramowanie do wyodrębniania użytecznych informacji z danych firmy i kierowania ich strategicznymi decyzjami. Użytkownicy BI analizują i prezentują dane w formie kokpitów menedżerskich (ang. dashboard) i raportów analizy biznesowej, wizualizując złożone informacje w łatwiejszy, przystępny i zrozumiały sposób. Współcześnie wszelkie formy wizualnego przekazu dominują nad innymi sposobami komunikacji. Człowiek jest zdolny do przyjmowania największych ilości informacji za pośrednictwem zmysłu wzroku – jest to najbardziej efektywny i wydajny kanał komunikacyjny, z uwagi na fakt, że około 70 proc. wszystkich receptorów w całym ciele człowieka zlokalizowanych jest w siatkówce oka. Z tego względu również wizualizacja danych ma ogromne znaczenie.

Narzędzia Business Intelligence pomagają poprawić wszystkie aspekty działalności firmy, od wydajności pracowników po jakość produktów i analizę danych; wszystko to składa się na ogólną wyższą efektywność.

Korzyści z wdrożenia kokpitów menedżerskich

Zwiększenie szybkości dostępu do informacji

Wśród wielu zalet pulpitów menedżerskich należy wymienić szybki i łatwy dostęp do informacji. Zamiast tracić czas na śledzenie czy spekulowanie na temat kluczowych danych, kadra otrzymuje dane natychmiast, na żądanie. Odpowiednio zaprojektowane kokpity menedżerskie aktualizowane są na bieżąco dzięki czemu oszczędzamy cenny czas i zasoby.

Konsolidacja i automatyzacja wielu punktów danych

Kokpity menedżerskie zbierają dane z wielu punktów danych, aby zapewnić jeden interfejs raportowania. Skraca to czas i nakład pracy na kompilowanie raportów, logowanie się do wielu usług analitycznych i udostępnianie danych wszystkim w firmie. Dobrze zaprojektowany pulpit menedżerski umożliwia informowanie użytkowników w całej organizacji i zapewnia dostęp na żądanie do podstawowych danych biznesowych. Każdy członek zespołu może korzystać z dashboardu, aby lepiej działać.

Podejmowanie decyzji opartych na danych

W dzisiejszych czasach kompleksowa analiza zapewnia menedżerom unikalny wgląd w procesy firmowe. Podejmowanie decyzji opartych na danych stało się normą, a decyzje te mogą mieć wpływ na prognozy sprzedaży, planowanie budżetu, premie dla pracowników i satysfakcję, a także poprawić jakość obsługi klienta. Wiele z tych analiz może prowadzić do zmian w całej firmie, które nie miałyby miejsca w innym przypadku.

Poprawa wydajności operacyjnej

Zainwestowanie w dobry system analizy biznesowej umożliwia identyfikację wszelkich obszarów wymagających poprawy. Analizując odpowiednie dane, można określić, gdzie występują jakieś wąskie gardła lub problemy w twojej działalności. Za pomocą tych informacji można następnie zbadać i wprowadzić niezbędne zmiany w produkcie, procesie lub zespołach.

Komunikacja wewnątrz organizacji

Jeśli chodzi o działania międzywydziałowe, panele pulpitu menedżerskiego zapewniają obiektywny obraz bieżących wyników i mogą skutecznie służyć jako wspólna podstawa do dalszego dialogu. Na przykład, dział sprzedaży i marketingu wymagają koordynacji w zakresie pozyskiwania klientów. Kokpity menedżerskie mogą przedstawiać metryki istotne dla każdego zespołu w sposób zrozumiały dla obu stron. Przejrzysta komunikacja jest kluczem do satysfakcji i motywacji w całej organizacji, otwiera również komunikację i poprawia wyniki finansowe.

Analiza i przewidywanie zachowania klientów

Za pomocą rozwiązań do analizy biznesowej możesz śledzić przychody, aby zobaczyć, które produkty i usługi odnoszą największe sukcesy. Gdy zrozumiesz, co kupują twoi klienci, możesz wykorzystać te informacje do opracowania produktów, które odpowiadają aktualnym trendom popytu, a tym samym poprawią rentowność.

Rodzaje kokpitów menedżerskich

Rodzaje pulpitów dzielimy na podstawie grupy odbiorców końcowych, co definiuje charakter podejmowanych decyzji. Na przykład, zarząd podejmuje raczej decyzje o charakterze strategicznym czy taktycznym. Nie potrzebuje informacji szczegółowych. Potrzebuje zazwyczaj oglądu sytuacji z wielu perspektyw i osadzoną w czasie po to by odpowiedzieć na pytanie „czy podążamy we właściwym kierunku?”, „jaki kierunek ustalić?”.

Natomiast kierownik czy pracownik pionu podejmuje decyzje o charakterze operacyjnym, gdzie wymagany jest z reguły większy poziom szczegółowości informacji i często wystarczy koncentracja na wybranym procesie lub fragmencie działalności firmy.

Kokpity Zarządcze

Dobrze zaprojektowane pulpity zarządcze (Executive Dashboards) podsumowują wiele punktów danych w formie łatwo przyswajalnych wizualizacji, które można przełożyć na wyraźne działania dla całej firmy. Zazwyczaj prezentują panele z Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności (ang. Key Performance Indicator – KPI) w odniesieniu do planu czy okresów poprzednich wzbogacone o wykresy w czasie. Informacja zaprezentowana jest w sposób wysokopoziomowy tzw. helicopter view i pozwala monitorować kondycję firmy oraz realizację jej celów strategicznych.

Kokpity Analityczne

Zazwyczaj są projektowane na potrzeby wąskiej grupy osób zajmujących się analizą danych. Czasami są wręcz budowane na potrzeby przetestowania jednej hipotezy lub próby odpowiedzi na konkretne pytanie. Użytkownicy pulpitów analitycznych to osoby, które wspierają menedżerów i osoby w organizacji dostarczając im gotowe obserwacje i wnioski. Ten typ pulpitów może wykorzystywać bardziej zaawansowane formy wizualizacji oparte na narzędziach statystyki opisowej takich jak wykres pudełkowy, wykres punktowy, histogramy. Poniżej przykład pulpitu do analizy czasów dostawy (ang. Lead time).

Kokpity Operacyjne

Ten typ pulpitów dotyczy węższego zakresu informacji i ma za zadanie wsparcie decyzji w ramach konkretnych procesów operacyjnych. Z tych pulpitów będą korzystali kierownicy i członkowie zespołów oraz specjaliści dziedzinowi. Uwzględniają dekompozycję celów strategicznych na cele operacyjne.

Przykłady:

Kokpity sprzedażowe umożliwiają działom sprzedaży dostęp do informacji o swoich wynikach w czasie rzeczywistym. Często w porównaniu do planów sprzedaży, wysokości zrealizowanej premii, struktury lejka sprzedaży. Kierownicy mają możliwość zestawienia wyników podległych sobie pracowników.

Kokpity marketingowe to narzędzie do raportowania efektywności działań marketingowych poprzez prezentację KPI i wizualizację danych. Kokpity umożliwiają monitorowanie skuteczności kampanii, a co za tym idzie zwiększenie rozpoznawalności marki i lepsze alokowanie zasobów.

Kokpity HR to narzędzie do raportowania i analizy danych dotyczących zasobów ludzkich. Dotykają aspektów zarówno „twardych” takich jak stan zatrudnienia, rotacja pracowników jaki i „miękkich” czyli poziom satysfakcji, matryce kompetencji, wyniki ocen pracowniczych. Dzięki tym pulpitom kierownicy odpowiedzialni za kadry jak i zespoły są lepiej poinformowani.

Wypróbuj dashboard na poniższym interaktywnym przykładzie kokpitu HR.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.